ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ & OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

GDPR

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu klienta poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Klient dává s učiněním objednávky souhlas s právem Provozovatele použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných klientům.

Na základě při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Klient kontaktován Provozovatelem ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

Vytvořením a zaplacením objednávky klient uděluje souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Klient tímto uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti Riziero Boccia se sídlem Náměstí Přátelství 2, 102 00 Praha (dále jen „Provozovatel“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb Klienta a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů Provozovatele, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

Tento souhlas uděluje Klient dobrovolně a je si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil.

Klient zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám.

Klient bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí Provozovateli právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby než s tímto vyjádřím nesouhlas.

VOP

1. Rozsah platnosti

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují na území ČR i mimo předmět činností, které poskytuje RIZIERO BOCCIA IČ: 88515087, se sídlem Náměstí přátelství 1518/2, Praha 102 00, jako prodávající. Přesný rozsah služeb je vždy uveden v elektronické nabídce programu a v Závazném rezervačním formuláři. Veškerá doporučení, rady a tipy, týkající se akcí prodávajícího jsou k dispozici na internetových stránkách: www.treasurehuntplzen.cz. Aktuální informace o konkrétních aktivitách zašle prodávající kupujícímu na požádání emailem před začátkem akce. Včasné doručení těchto informací všem účastníkům akce je v kompetenci kupujícího.

1.2. VOP jsou nedílnou součástí závazného rezervačního formuláře (dále „ZRF“), kupní či obdobné smlouvy (dále „KS“) a jsou platné pro právní vztahy založené kupními či obdobnými smlouvami, ve kterých je na tyto VOP odkazováno nebo pro které je použití těchto VOP jinak sjednáno. Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího: www.treasurehuntplzen.cz.

1.3. Odchylky od VOP mají platnost pouze tehdy, pokud jsou v ZRF případně KS výslovně sjednány a elektronicky či písemně potvrzeny.

1.4. V ostatním platí mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „O.z.“).

2. Uzavření kupní smlouvy (dále jen „KS“)

2.1. Na základě závazné objednávky, která musí být provedena pouze elektronicky, prodávající zašle elektronicky kupujícímu návrh ZRF případně KS.

2.2. Návrh na uzavření ZRF případně KS je závazný 20 kalendářních dnů od doručení. Marným uplynutím akceptační lhůty návrh ZRF případně KS zaniká.

2.3. ZRF případně KS je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží podepsaný ZRF případně KS, zaslanou kupujícím vždy elektronicky.

2.4. Jsou-li podmínky pro ujednání KS totožné s podmínkami uvedenými v ZRF, je vždy ZRF primární a zcela dostačující dokument plnohodnotně nahrazující KS.

2.5. Na vyžádání prodávajícího předá kupující prodávajícímu i výpis z obchodního rejstříku, resp. živnostenské oprávnění kupujícího.

2.6. Jakékoliv změny v návrhu ZRF případně KS jsou považovány za odmítnutí návrhu a považují se za nový návrh.

  1. Forma a náležitosti ZRF případně KS

3.1. Není-li dohodnuto jinak, ZRF případně KS má vždy písemnou formu a lze ji měnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň vylučují možnost změn ZRF případně KS, jinou než písemnou formou.

3.2. Prodávající považuje za podstatné pro uzavření ZRF případně KS dosažení dohody o:

  1. a) počtu účastníků
  2. c) době plnění, resp. termínu a časovému rozsahu akce
  3. d) místu plnění
  4. e) ceně.

3.3. Kupující v rámci elektronické objednávky poskytne prodávajícímu údaje podle odst. 3.2 a dále alespoň:

– identifikační údaje (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu, podpis oprávněné osoby).

  1. Platební podmínky

4.1. Kupující se zavazuje uhradit veškeré dohodnuté částky na základě vystavených daňových dokladů v uvedeném termínu splatnosti na účet prodávajícího – organizátora: č.ú.: 2101640401/2010. Není-li výjimečně dojednáno jinak, kupující je povinen v případě účtování zálohy prodávajícím uhradit 50% odhadovaných nákladů, platba musí být připsána nejméně čtrnáct dní před termínem konání dohodnuté akce. Zbytek ceny se kupující zavazuje uhradit nejpozději do čtrnácti dnů od data vystavení faktury, není-li písemně dohodnuta jiná lhůta splatnosti.

  1. Cena

5.1. Cena za služby neobsahuje: dopravu a pojištění účastníků. Není-li uvedeno jinak, cena neobsahuje přímé náklady na ubytování, catering, konferenční služby, wellness a jiné blíže nedefinované služby. Veškeré náklady za zprostředkování služeb třetích stran prodávající transparentně předloží kupujícímu, za zprostředkované služby třetích stran si prodávající účtuje provizi 8 – 10%. Tyto informace jsou vždy uvedeny v elektronické nabídce a v ZRF.

5.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů budou ze strany kupujícího zrušeny objednané služby, bude prodávající účtovat storno poplatky následovně:

– ve lhůtě delší než 30 dnů před plánovaným termínem 35% z celkové částky

– ve lhůtě od 21 dnů vč. do 8 dnů před plánovaným termínem 50% z celkové částky

– ve lhůtě od 7 dnů vč. a kratší před plánovaným termínem 100% z celkové částky

Nebude-li prodávající schopen zajistit realizaci projektu dle ZRF, vrátí kupujícímu všechny uhrazené částky zpět.

5.3. Pokud z jakýchkoliv důvodů bude ze strany kupujícího ponížen počet účastníků objednané služby, bude prodávající účtovat cenu za objednanou službu následovně:

– ve lhůtě delší než 10 dní vč. před plánovaným termínem bude cena upravena dle skutečného počtu účastníků

– ve lhůtě kratší než 9 dnů vč. před plánovaným termínem zůstává platná cena uvedená v ZRF

Pokud z jakýchkoliv důvodů bude ze strany kupujícího navýšen počet účastníků objednané služby, navýší o daný počet osob prodávající cenu.

5.4. Změní-li se termín konání akce potvrzené v ZRF či v KS, prodávající si ponechá uhrazenou zálohu jako zálohu na nový termín za podmínky, bude-li nový termín ustanoven v nejzazším horizontu následujících 90 ti kalendářních dnů.

5.5. V případě prodlení s platbou kupujícího prodávajícímu za objednané služby se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Neuhradí-li kupující v řádném termínu odsouhlasenou zálohu před termínem konání akce, může prodávající odstoupit od smlouvy a účtovat kupujícímu storno poplatky plus smluvní pokutu ve výši 15% z celkové částky.

  1. Odpovědnost za vady a náhrada škody

6.1. Prodávající – organizátor je pojištěn u Uniqa pojišťovna, a.s.. Pojištění se vztahuje na krytí škody způsobené třetí osobě.

6.2. Prodávající – organizátor přebírá zodpovědnost za jednání účastníků pouze v době, kdy jsou pod jeho přímým dohledem v souladu s časovou agendou akce v rámci organizovaného programu. Objednané služby se prodávající – organizátor zavazuje uskutečnit v odsouhlaseném scénáři za předpokladu, že nedojde k ohrožení bezpečnosti účastníků z důvodů vyšší moci, nadměrného požití alkoholu, nebo návykových látek a dodržení technických požadavků, specifikací a instrukcí ze strany objednavatele.

6.3. Dojde-li k situaci, že účastníci nevrátí rekvizity v původním stavu, budeme Vám účtovat poplatek za nevrácení/poškození produkčního materiálu ve výši pořizovacích nákladů, minimálně však v částce 3000,-Kč.

  1. Závěrečná ustanovení

7.1. Vyšší moc: touto se rozumějí mimořádné okolnosti bránící splnění povinností vzniklých z kupní smlouvy, které nastaly až po jejím vzniku, a nemohly být smluvní stranou odvráceny. Takovéto okolnosti vylučují odpovědnost za nesplnění smluvních závazků. Za vyšší moc se však nepovažují takové okolnosti, které vyplývají z osobních a hospodářských poměrů zavázané strany, a dále překážky, které je zavázaná strana povinna odstranit nebo překonat, jakož i všechny okolnosti, které nastaly až v době, kdy zavázaná strana byla již v prodlení.

7.2. Všeobecné smluvní podmínky TREASURE HUNT PLZEŇ jsou platné ode dne objednání služeb kupujícím v elektronické (email) podobě. Smluvní podmínky jsou platné až do odvolání.